Algemene voorwaarden Bedrijven-Amsterdam.nl

Artikel 1 – DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis:

 1. Account:de persoonlijke online omgeving welke door Bedrijven-Amsterdam.nl aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld met als doel de Website te kunnen gebruiken en hiermee een mogelijkheid te geven aan de gebruiker om zijn bedrijfsprofiel en of vacature te adverteren.
 2. Profiel op Bedrijven-Amsterdam.nl:de Dienst waarbij jouw bedrijfsprofiel of vacature voor bepaalde kosten online wordt geplaatst, met de mogelijkheid om eenmalig gratis een bedrijfsprofiel of vacature te adverteren.
 3. Advertentie ruimte:de ruimte op de website Bedrijven-Amsterdam.nl die aan de Gebruiker ter beschikking word gesteld om hun eigen bedrijfsprofiel of vacature te plaatsen.  
 4. Advertentievoorwaarden:de specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de Dienst welke – naast de Algemene Voorwaarden – onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
 5. Gebruiker:de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep, bedrijf of opdrachtgever met wie Bedrijven-Amsterdam.nl een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Website.
 6. Overeenkomst:de overeenkomst die Gebruiker en Bedrijven-Amsterdam.nl  met elkaar sluiten.
 7. Platform:de Dienst(en)/advertentieruimte en de Website gezamenlijk.
 8. Bedrijven-Amsterdam.nl: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsnaam MANA Network kvk nummer 87473313. Btw nummer NL004421756B71
 9. Website: Bedrijven-Amsterdam.nl , dan wel subdomeinen en andere extensies van de betreffende domein.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website Bedrijven-Amsterdam.nl. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor bedrijven-Amsterdam.nl alleen bindend indien en voor zover deze door bedrijven-Amsterdam.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst tussen Bedrijven-Amsterdam.nl en Gebruiker komt tot stand nadat de bestelling op Bedrijven-Amsterdam.nl is geplaatst. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving bindend.
 2. Bedrijven-Amsterdam.nl is te allen tijde gerechtigd een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.
 3. Nadat de betaling van de kosten is voltooid, word de advertentie van de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de website geplaatst. Gebruiker verklaart bij het plaatsen van de bestelling ook akkoord te gaan met de privacy en algemene voorwaarden van Bedrijven-Amsterdam.nl.
 4. Gebruiker is gehouden alle door Bedrijven-Amsterdam.nl verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Gebruiker gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Bedrijven-Amsterdam.nl.
 5. Bedrijven-Amsterdam.nl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door adverteerder aan Bedrijven-Amsterdam.nl verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door adverteerder (ook al zijn deze volledig te goede trouw verstrekt) Bedrijven-Amsterdam.nl aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de geplaatste inhoud of het Profiel op Bedrijven-Amsterdam.nl te wijzigen. Bedrijven-Amsterdam.nl zal in deze gevallen nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 5 – GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 1. De Website wordt door Bedrijven-Amsterdam.nl aangeboden met als doel om aan de gebruiker advertentie ruimte aan te bieden voor bedrijfsprofiel en vacatures.
 2. Voor zover mogelijk levert Bedrijven-Amsterdam.nl het Platform “as-is”, wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van het Platform. Bedrijven-Amsterdam.nl spant zich echter in het Platform te leveren conform de omschrijving.
 3. Om het Platform te kunnen gebruiken, zal Gebruiker gegevens moeten invullen zoals bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord om de registratie van de Account op Bedrijven-Amsterdam.nl te voltooien. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een gebruikersnaam en wachtwoord
 4. Bedrijven-Amsterdam.nl heeft te allen tijde het recht het Account na registratie te blokkeren of te verwijderen, zonder opgaaf van redenen.
 5. Bedrijven-Amsterdam.nl verstrekt Gebruiker hierbij en op grond van de Overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor het Platform. Dit recht is gebonden aan Gebruiker en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat enkel Gebruiker gebruik mag maken van het Platform en Gebruiker het Platform niet ter beschikking mag stellen aan derden.
 6. Gebruiker dient de toegang tot zijn Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Bedrijven-Amsterdam.nl mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen.

Artikel 6 – GEBRUIKSREGELS

 1. Het is verboden het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.
 2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden het Platform negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van het Platform of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot:
  1. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen,
  2. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van (D)DoS-aanvallen ((Distributed) Denial of Service), , het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.
 3. Indien Bedrijven-Amsterdam.nl constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Bedrijven-Amsterdam.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Bedrijven-Amsterdam.nl heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast heeft Bedrijven-Amsterdam.nl het recht het Account van Gebruiker te blokkeren. Beëindiging van de Overeenkomst of het blokkeren van het Account ontslaat Gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.
 4. Indien naar het oordeel van Bedrijven-Amsterdam.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, is Bedrijven-Amsterdam.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 5. Bedrijven-Amsterdam.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Bedrijven-Amsterdam.nl gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 6. Bedrijven-Amsterdam.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Bedrijven-Amsterdam.nl van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie.
 7. Bedrijven-Amsterdam.nl is gerechtigd om inhoud van Profielen op Bedrijven-Amsterdam.nl te wijzigen of te verwijderen. Bedrijven-Amsterdam.nl is hiertoe echter niet verplicht en benadrukt dat de Profielen op Bedrijven-Amsterdam.nl niet actief gemonitord worden. Ook de geclaimde bedrijven worden niet gemonitord. Bedrijven-Amsterdam.nl wijst daarom de gebruikers van de website voor eigenveiligheid, voorzichtig te zijn met wie ze zaken doen. 
 8. In geval van tijdelijke of permanente wijziging of verwijdering van het profiel op Bedrijven-Amsterdam.nl blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.

Artikel 7 – BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

 1. Bedrijven-Amsterdam.nl spant zich in om het Platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Bedrijven-Amsterdam.nl onderhoudt het Platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Bedrijven-Amsterdam.nl is niet verplicht om onderhoud vooraf aan te kondigen. 
 3. Bedrijven-Amsterdam.nl mag de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Bedrijven-Amsterdam.nl zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Bedrijven-Amsterdam.nl is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

Artikel 8 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van Bedrijven-Amsterdam.nl of dat van haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Bedrijven-Amsterdam.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Gebruiker (of dat van haar licentiegevers). Bedrijven-Amsterdam.nl verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan met onder andere haar social media platforms. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen of door contact op te nemen met Bedrijven-Amsterdam.nl met aanvraag om de gegevens van de gebruiker te verwijderen.
 3. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden.
 4. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Bedrijven-Amsterdam.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Bedrijven-Amsterdam.nl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 5. Bedrijven-Amsterdam.nl zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via het Platform, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Gebruiker of Gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 6. De overeenkomst word standaard met Gebruiker gesloten.
 7. Gebruiker geeft Bedrijven-Amsterdam.nl hierbij het recht om de (handels)naam, logo’s en andere merken van Gebruiker te gebruiken ter promotie van het Platform.

Artikel 9 – PRIJZEN

 1. Het gebruik van de Website is niet kosteloos wel kan de gebruiker eenmalig gratis een vacature of bedrijfsprofiel plaatsen. Daarna kan de gebruiker indien deze gebruik wil maken van de via de Website aangeboden advertentiemogelijkheden, hiervoor een Overeenkomst sluiten.
 2. De prijzen voor adverteren staan vermeld op de Website Bedrijven-Amsterdam.nl
 3. Bedrijven-Amsterdam.nl is gerechtigd de gehanteerde tarieven te wijzigen zonder dat voorafgaand te melden aan de Gebruiker.

Artikel 11 – BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De klant kan betalen door middel van de op dat moment beschikbare betaalwijzen.
 2. Door het niet afronden van de betaling heeft Bedrijven-Amsterdam.nl tevens het recht de toegang tot alle andere aan Gebruiker geleverde Diensten te beperken.
 3. Bedrijven-Amsterdam.nl is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Gebruiker en schade wegens door Bedrijven-Amsterdam.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 4. Betaling terugstorten of het ruilen naar een andere pakket is niet mogelijk. U gaat bij betaling een overeenkomst aan van een  periode van één maand (voor vacature plaatsing) , één jaar (voor bedrijfspagina plaatsing) of 10 dagen (voor het omhoog plaatsen van uw advertentie).

Artikel 12 – OVERMACHT

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, zal de uitvoering van de Overeenkomst door Bedrijven-Amsterdam.nl worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker en bezoeker lijdt door

(i) gebruik van (de diensten van) Bedrijven-Amsterdam.nl;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden;

(v) wijzigingen in de diensten van Bedrijven-Amsterdam.nl of wijzigingen in of op de Website inclusief onverwachte verwijdering van gebruiksgegevens of advertenties door bijvoorbeeld wijzigingen of problemen die op de Website zijn ontstaan;

(vi) het handelen door Gebruiker in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 16 – DUUR EN OPZEGGING

 1. De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker een elektronische bestelling plaatst via de Portal en wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld op de Website.
 2. De Overeenkomst tussen Bedrijven-Amsterdam.nl en Gebruiker, die is aangegaan voor voor 1 (één) maand of 1 (één) jaar. De Gebruiker word per email op de hoogte gehouden dat de advertentie verloopt. De Gebruiker heeft dan de optie om de advertentie te verlengen. Als de advertentie niet word verlengd dan word deze van de site na verloop van de advertentietermijn verwijderd.
 3. Bij opzegging en beëindiging van de Overeenkomst is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn data. Bedrijven-Amsterdam.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als het gevolg van het verwijderen van de data na afloop van de Overeenkomst.
 4. Bedrijven-Amsterdam.nl heeft het recht de Overeenkomst en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Gebruiker de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.

Artikel 17 – WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Bedrijven-Amsterdam.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden op ieder moment aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd
 2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij de Overeenkomst opzeggen.

Artikel 18 – OVERIGE BEPALINGEN

 1. Bedrijven-Amsterdam.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Diensten of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.