Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker ervan in met deze disclaimer.

Bedrijven-Amsterdam.nl draagt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de op deze website gepubliceerde informatie. Deze informatie wordt op regelmatige basis geüpdate en dit zonder enige kennisgeving aan de gebruiker. De gepubliceerde informatie kan niet aangewend worden als enige vorm van advies. De beslissingen die u neemt op basis van deze gepubliceerde informatie is voor uw eigen rekening en risico. Bedrijven-Amsterdam.nl draagt hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheden, onvolkomenheden e.a. die op deze website gepubliceerd zijn. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bedrijven-Amsterdam.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u één van onze pakketten of diensten kiest, u registreert, een pakket bestelt, u aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met Bedrijven-Amsterdam.nl of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Bedrijven-Amsterdam.nl, worden de door uw verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, contactgegevens, vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Bedrijven-Amsterdam.nl, kan Bedrijven-Amsterdam.nl (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens, die mogelijk (in combinatie met andere gegevens) beschouwd kunnen worden als persoonsgegevens:

 • online identificatiemiddelen, zoals een IP-adres, advertentie ID van uw mobiele apparaat of cookie ID;
 • informatie over uw apparaat, besturingssysteem en browser, dat u gebruikt om om Bedrijven-Amsterdam.nl te bezoeken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt.
 • informatie over uw gebruik van de site of dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat u gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan uw account als u bent ingelogd;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u gebruik maakt van de website Bedrijven-Amsterdam.nl.
 • gegevens die een derde, bijvoorbeeld een adverteerder, met ons deelt om u op onze platforms gepersonaliseerde advertenties te tonen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bedrijven-Amsterdam.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen pakketten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of pakket hebt afgenomen, om te factureren;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via Bedrijven-Amsterdam.nl;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Bedrijven-Amsterdam.nl sluit wanneer u een pakket of dienst afneemt.

 • om u onze pakketten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 • om u op de hoogte te houden van de pakketten en diensten van Bedrijven-Amsterdam.nl;
 • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • om uw privacy-instellingen te delen met de partijen die via Bedrijven-Amsterdam.nl gegevens verzamelen.

Door op Bedrijven-Amsterdam.nl te surfen worden IP adressen gecontroleerd voor het beveiligen van de website.

U kunt ten alle tijden de cookies accepteren of afwijzen.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang om onze pakketten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met u te communiceren over relevante informatie over de de dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) van Bedrijven-Amsterdam.nl en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten.

Informatie over uw surfgedrag word ook verzameld via cookies en soortgelijke technieken.

 • om uw gepersonaliseerde content en advertenties te tonen;
 • voor verbetering van pakketten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze website, pakketten en diensten, probeert Bedrijven-Amsterdam.nl haar pakketten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op uw gebruik en interesses.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleent u door de cookies en of de gebruiksvoorwaarden te accepteren.

 • om te voldoen aan de op Bedrijven-Amsterdam.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Bedrijven-Amsterdam.nl.

Bewaartermijn

Bedrijven-Amsterdam.nl verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bedrijven-Amsterdam.nl is wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bedrijven-Amsterdam.nl kan uw persoonsgegevens verstrekken aan andere Groepsvennootschappen of aan derden. Verstrekking kan vereist zijn om u toegang te kunnen bieden tot de Pakketten/Diensten van Bedrijven-Amsterdam.nl, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die Bedrijven-Amsterdam.nl heeft, om marketing- en advertentieactiviteiten mogelijk te maken of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met de Diensten van Bedrijven-Amsterdam.nl te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. Bedrijven-Amsterdam.nl probeert de hoeveelheid persoonsgegevens die wordt verstrekt zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. 

Door Bedrijven-Amsterdam.nl ingeschakelde partijen

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Bedrijven-Amsterdam.nl worden ingeschakeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt in opdracht van Bedrijven-Amsterdam.nl voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt er informatie verzamelt over uw surfgedrag op Bedrijven-Amsterdam.nl.

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat Bedrijven-Amsterdam.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Bedrijven-Amsterdam.nl zal in dit geval uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bedrijven-Amsterdam.nl gebruikt Technische of functionele cookies, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bedrijven-Amsterdam.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Daarnaast kunt u via Bedrijven-Amsterdam.nl terecht komen op het platform van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen. 

Sollicitaties

Wanneer u solliciteert op een vacature bij een van de opdrachtgevers op Bedrijven-Amsterdam.nl worden de gegevens door de opdrachtgevers verwerkt in het kader van de werving- en selectieprocedure. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang om het sollicitatieproces uit te voeren. Bedrijven-Amsterdam.nl bewaart zelf geen persoonlijke gegevens van sollicitanten.

Beveiliging gegevens

Bedrijven-Amsterdam.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen bescherming van de website en enige vorm van onrechtmatig gebruik, maar kan geen garantie geven voor het niet verliezen van uw persoonsgegevens en website functionaliteit.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Bedrijven-Amsterdam.nl van u verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Recht op gegevensoverdracht

U kunt de gegevens die Bedrijven-Amsterdam.nl met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van u overeenkomst met Bedrijven-Amsterdam.nl geautomatiseerd verwerkt opvragen.

Klachtrecht

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit melden via onze mail info@bedrijven-amsterdam.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

Bedrijven-Amsterdam.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.